Jumat, 02 Mei 2014

Naskah JatiragaJatiraga (Kropak 422)

Ujar Batara Premana: “t(e)rus linglang teka (ri(ng) buwana herang, Ah ini Si Ijunati. Ah lain kasorgaa(n)na Sang Hya(ng) Tu(ng)gal Premana. Muku eta leuwih, Ja tu(ng)gal tu(ng)gal ai(ng), premana premana aing.”
Yang Maha Bijaksana berkata: “Terus cemerlang tembus hingga ke buana bening! Ah inilah Si Ijunajati. Ah bukan sorga yang dikuasai oleh Sang Hyang Turnggal Premana. Kalaulah itu tangguh, sebab keesaan keesaanku sendiri, kebijakan kebijakanku sendiri.”

Terus linglang teka ring buwana lega. Ah ujar Sang Hyang Aci: “Ah ini Si Ijunajati. Ah lain remahanna Sang Hyang Tu(ng)gal Wisesa. Muku eta Leuwih, Ja wisesa-wisesa ai(ng).”
Terus cemerlang tembus hingga ke jagat raya. Ah ujar Sang Hyang Aci: “Ah inilah Si ljunajati.
Ah bukan penjelmaan dari Sang Hyang Tunggal Wisesa. Kalaulah itu unggul, sebab kekuasaan kekuasaanku sendiri
.”

T(e)rus lingla(ng) teka ri(ng) buwana hening. Ujar Sang Hyang Aci: “Aing ini Si Ijunati, Ah kena karah lain Ka hanan (S)ang Hyang Hurip, Tan hana bayu sabda hdap. Muku eta leuwih teui(ng), Ja hurip hurip aing, Tapa tapa aing(ng), Bayu bayu ai(ng), Sabda sabda aing, Hda(p) had(p) ai(ng).”
Terus cemerlang tembus hingga ke buana hening. Sang Hyang Aci berkata: “Aku inilah Si Ijunajati. Ah karena memang bukan kediaman Sang Hyang Hurip. Tidak ada kekuatan, ucapan, dan tekad. Kalaulah itu terlalu berkuasa, sebab kesentosaan kesentosaanku sendiri, pengabdian pengabdianku sendiri, tenaga tenagaku sendiri, ucapan ucapanku sendiri, nurani nuraniku sendiri.”

Sapet t(e)rus linglang, Teka ri buwana niskala. Aci buwana aci ning buwana, aci acining beura(ng) sadakala.
Segala upaya tembus langsung, hingga ke alam gaib. Hakikat buana adalah kegaiban buana,
kegaiban itulah gaibnya siang selalu
.

Ujar Sang Hyang Aci na aci wisesa: “Aing ini Si Ijunajati. Ah lai(n) kasorgaan Batara Niskala, inya Batara Lenggang Buwana, inya Batara Sang Acilarang. Aci ning herang, aci ning hening, aci ning dewata kabeh.
Ujar Sang Hyang Aci pada hakikat kekuasaan: “Aku inilah Si Ijunajati. Ah bukan kesorgaan Batara Niskala, yakni Batara Lenggang Buana, yaitu Batara Sang Acilarang, hakikat dari kejernihan, hakikat dari keheningan, haklkat dari semua sifat kedewaan.”

Hurip ning hurip kabeh. Inya nu ngayuga bayu sabda had(p), cinta rasa pramana wisesa, hurip tu(ng)gal tapa, inya nu ngageugeu(h) hurip.
Kesejahteraannya untuk kesejahteraan semua. Dialah yang menciptakan tenaga-ucapan-nurani,
birahi-emosi-kebaikan-kekuasaan, kesentosaan-keesaan dan pengabdian, yakni yang menguasai alam kehidupan
.

Aci pwah ma Sang Hyang Sri wisesa, ti nu wisesa leuwih,
ti nu leuwih bedeto, ti nu bedeto hurip,
ti nu hurip adras, ti nu adras endah,
ti nu endah ali(t), ti nu alit(a) niskala,
ti nu niskala ra(m)pes, ti nu rampes dewata, ti nu dewata.
Hakikat kewanitaan itu ialah kekuasaan Sang Hyang Sri, dari yang berkuasa unggul,
dari yang unggul mengasuh, dari yang mengasuh sejahtera,
dari yang sejahtera tak nampak, dari yang tak nampak indah,
dari yang indah halus, dari yang halus gaib,
dari yang gaib sempurna, dari yang sempurna bersifat kedewaan, dari yang bersifat kedewaan.

Ja inya nu ngalungguh, di jebaning dewata, di jebaning hurip, di jebaning biheung, di jebaning janteu.
Begitulah sesungguhnya yang tinggal, di luar sifat kedewaan, di luar kesentausaan, di luar kemungkinan, di luar kemustahilan.

Ju(ng)junan satema(h)han, jungjunngan sadewata. Sira ta ratu retuning dewata.
Dambaan setiap penjelmaan, dambaan semua yang bersifat kedewaan. Dialah ratu dari segala ratu dewata.

Batara Jati Niskala, tema(h)han Batara Niskala, yata dewata niskala, pitu racok jadi tunggal, mari sirnanan tu.”
Batara Jati Niskala (adalah), penjelmaan Batara Niskala, yakni yang bersifat gaib, tampil tujuh menjadi tunggal, demikianlah semuanya itu.

“Ah”, ujar Sang (Hy(hya)ang Aci Kumara. “Ja lumiri cakrawati. Muku eta leuwih teuing, ja eta niskala ai(ng), ali(a) alit aing, biheung biheung aing, hanteu hanteu aing, tan hana tan hana aing.”
“Ah,” kata Sang Hyang Aci Kumara. “Karena itulah berkuasa di mana-mana. Karena itulah terlalu berkuasa, sebab memang itu keabadianku, halus halusku sendiri, kemungkinan kemungkinanku sendiri, kemustahilan kemustahilanku sendiri, tiada tiadaku sendiri.

Yata nira nu mangih, ning bumi kumirincing. Rari sada tatabeuhhan, ri aci bemiring kumirinycing, kumarenycang kumarenycong, rari ti nu rari aci kwaswar(r)anan, hya(ng) gending (gending) narawangsa, Kaamsuh ku deneng pawana.
Maka dialah yang menemukan dunia gemerincing. Ramai suara bunyi-bunyian, dalam pusat dunia gemerincing, kumarencyang kumarenycong, lebih ramai daripada pusat keramaian di bawah, bunyi gamelan keramat diiringi tarawangsa, tersebar oleh hembusan angin.

Wijaya ta si(ng)ra hasta, na bumi tan hana pretiwi, na dalem tan hana (a)ngkasa,
na rahina tan hana (a)ditya, na candra tan hana wulan, na maru(ta) tan hana angina(a), na teja tan hana aya, na akasa tan hana pe(ma)ga, na jati tan hana hurip.
Berhasillah dia memerintah, pada bumi tanpa tanah, pada ruangan tanpa udara, pada siang hari tanpa matahari, pada purnama tanpa bulan, pada tiupan tanpa angin, pada cahaya tanpa bayangan, pada angkasa tanpa langit, pada kodrat tanpa kehidupan.

Tan uwung-uwung manuruwung, awing-awang mang(ng)amsara. Tan (kiku) kapetengan deneng syang, tan kapadang(ng)an deneng padang, ran kalinwungan deneng nu ruhur, tan kaiswar(r)an deneng swar, tan kaalitan deneng leganyia.
Tidak ada pelangi yang bersilangan, angkasa raya yang bersentuhan. Tidak tergelapkan oleh siang hari, tidak terterangi oleh terang, tidak terhalangi oleh siang dan malam, tidak terlebihi tinggi oleh ketinggian, tidak terlebihi rendah oleh kerendahan, tidak terkecilkan oleh luasnya.

Aci(n)tyia ning dewata. Ya ya mana dipajar, na Bwana Jatiniskala. Ditapa kyarasa nge (nyi nyu) casah, lungguh asa di mega, hum(e)neng nu tan papolah, awak diya mandala ni(ng) ratna sa(ma)di, teka tumwangtan sira mari adoh purek.
Itulah keluarbiasaan dewata. Makanya dia terkenal, di Alam Azali. Dikatakan sedang bertapa di perbatasan langit, berada berhimpitan dengan awan, diam bagaikan yang tidak bergerak, tubuh dia adalah tempat permata doa, sehingga pandangan dia begitu jauh juga dekat.

(Yata) ujar Batara Niskala: “Aduh anaku, Sang Hya(ng) Aci Kumara, bagya lagi kita ri kahanan mami, luna duk puna asuh-asuh, tohaanna ning (nana) suka sadye anaku.”
Batara Niskala berucap demikian: “Aduh anakku, Sang Hyang Aci Kumara, beruntung sekali kamu berada di tempatku, apabila sampai berhasil memiliki bimbingan, hari tuanya akan senang dari sekarang, anakku.”

Ujar Sang Hyang Aci Kumara: “Aduh knang kanistyia, ku nigi nistina, ku suksu nigi nistina,
kasuruh ku Sang Hyang Ayah, ka Batara Guru seda buwanatala, aci Pwah Sang Hya(ng) Sri.”
Sang Hyang Aci Kumara berkata: “Aduh ini terkena kenistaan, oleh nigi nistina (kesetiaan sempurna), oleh suksu nigi nistina (pandangan kesetiaan sempurna), diperintah oleh Sang Hyang Ayah, menghadap Batara Guru suci di permukaan bumi, hakikat Pwah Sang Hyang Sri.”

Ujar Sang Acinta La(r)rang: “Aduh anaku Aci Kumara, hayu samadyana lamun sakitu, maan talatah aing sakini. Lamun mumul mulah disungkah, ja luru raga, lamun daek ma baan deung hiji anaku.” Mulah salah tuduhhan, aja epwaga na pitu:
Pwah Tunyjung Herang,
Pwah Sri Tun(ny)jung Lenggang,
Pwah Sri Tun(ny)jung Hung,
Pwah Sri Tun(ny)jung Manik,
Pwah Sri Tun(ny)jung Putih,
Pwah Sri Tun(ny)jung Bumi,
Pwah Tun(ny)jung Bwana.
Sang Aci Larang berkata: “Aduh anakku Aci Kumara, jika begitu mari kita semuanya, mengemban amanatku sedemikian rupa. Jika tak mau janganlah dipaksa, karena mungkin melemahkan badan, tapi kalaulah bersedia bawa bersama salah seorang anakku.” Janganlah salah memerintah, jangan keliru di ketujuh (dewi):
Dewi Tunyjung Herang,
Dewi Sri Tunyjung Lenggang,
Dewi Sri Tunyjung Hung,
Dewi Sri Tunyjung Manik,
Dewi Sri Tunyjung Putih,
Dewi Sri Tunyjung Bumi,
Dewi Sri Tunyjung Bwana.

Mangku kurung(ng)anana ma, maan aksari kalih, ngara(n)na:
Aksari Tu(ny)jung Maba,
Aksari Sri Tun(ny)jung Mabra,
Aksari Sri Tun(ny)jung Syang,
Aksari Sri Tun(ny)jung Kuning,
Aksari Sri Tun(ny)jung Nagawali,
Aksari Naga Nagini.
Yang bertanggung jawab atas penjelmaannya itu, mengemban berbagai bidadari, namanya:
Bidadari Tunyjung Maba,
Bidadari Tunyjung Mabra,
Bidadari Tunyjung Syang,
Bidadari Tunyjung Kuning,
Bidadari Tunyjung Nagawali,
Bidadari Naga Nagini.

Selang sagini: Pwah (ri ru) Sari Banawati deung, Pwah Aksari Manikmaya.
Aksari Mayata, Aksari Atastita,
Aksari Madongkap, Aksasti Nilasi,
Aksari Mayati, Aksari Wadi(ng)ngin,
Aksasi Ku(m)bakeling, Aksari Maya Yuwana,
Aksari Jana Lwaka, Aksari Manwa(n) Hireng,
Aksari Madwada, Aksari Kunti,
Aksari Titisari, Aksari Kindya Manik(a),
Aksari Madipwak(a), Aksari Maya,
Aksari Jabung, Aksari Galetwar,
Aksari Werawati, Aksari Rumawangi,
Aksari Kinasihhan, Aksari Kamwawati,
Aksari Kemang,
Aksari Kujato lawan(a) Pwah Bentang Kukus,
Aksari Ratna Kusumah, Aksari Hening Hinisjati
Aksari Nwangtwan Manik, Aksari Gendang,
Aksari Kalasan, Aksari Kamadipi,
Aksari Endah Patala, Aksari Sedajati,
Aksari Imijati, Aksari Jlag Sabumi,
Aksari Pada Ni Wa(ng)ngi, Aksari K(e)ling,
Aksari Gwada Banycana, Aksari Saresehkane.
Selanjutnya begini: Dewi Sari Banawati bersama, Dewi Bidadari Manikmaya,
Bidadari Mayata, Bidadari Atastita,
Bidadari Madongkap, Bidadari Nilasi,
Bidadari Mayati, Bidadari Wadingin,
Bidadari Kumbakeling Bidadari Maya Yuwana,
Bidadari Jana Loka, Bidadari Manon Hireng,
Bidadari Madwada, Bidadari Kunti,
Bidadari Titisari, Bidadari Kindya Manik,
Bidadari Madipwak, Bidadari Maya,
Bidadari Jabung, Bidadari Galetwar,
Bidadari Werawati, Bidadari Rumawangi,
Bidadari Kinasihan, Bidadari Kamwawati,
Bidadari Kemang,
Bidadari Kujati dengan Dewi Bintang Kukus,
Bidadari Ratna Kusumah, Bidadari Hening Hinisjati,
Bidadari Nongton Manik, Bidadari Gendang,
Bidadari Kalasan, Bidadari Kamadipi,
Bidadari Endah Patala, Bidadari Sedajati,
Bidadari Imitjati, Bidadari Jlag Sabumi,
Bidadari Pada Ni Wangi, Bidadari Keling,
Bidadari Goda Banycana, Bidadari Saresehkane.

Tan kabilang geusa(n)na ma, di bwana endah. Dibabakuna tingkes larang, ti leumpang wisesa sekar bumi, Si Deuwi Bukacim, ti Maraja Nisgandawati. Sira Deuwi titi tan hening, Pwah Wirumananggay kaserep jati, deung ambu rai rena kasih. Sakitu nu ngababakan inya.
Namun tak disebutkan tempat tinggal mereka, di alam kesorgaan. Yang terpenting adalah golongan makhluk suci, sejak berjalannya kekuasaan Sekar Bumi, (yakni) Si Dewi Bukacim, semenjak Maraja Nisgandawati. Dialah dewi pengatur yang tak pemah diam, Pwah Wirumananggay yang diresapi tabiat, welas-asih dari ibu dan adik-adiknya. Demikianlah mereka yang tinggal di tempat itu.

“Tarahhan geura leumpang, anaku! Herang talatah aing t(y)ea. Lamun tuluy tepung, baan! Lamun hamwa, misui! Sakitu anaku.”
Bimbing dan segeralah berangkat, anakku!. Sedangkan mengenai amanatku itu, apabila langsung berjumpa, ambillah, (namun) jika tidak mungkin tentu malu. Demikianlah anakku.

Ujar Sang Hyang Acikumara: “Aduh hantyanuta.” Ujar Batara Niskala: “Hayu aya sakitu ma, samadyana sama pun. Mwa nywarang seupanana, Ngacalwaan batra nurah(h)an.
Sakitu pun. Hanteu kami geura lumaksana, sakitu sama guna.”
Sahut Sang Hyang Aci Kumara: “Aduh janganlah itu sampai tidak ditaati.” Batara Niskala menjawab: “Bagus jika begitu keadaannya, semuanya memohon maaf. Tak mungkin menjalani rintangannya, berpura-pura badan perkasa. Begitulah semoga maklum. Tak ada harapan bagiku untuk segera melaksanakan, padahal demikian sama-sama pandai.”

Ujar Batara Niskala: “Aduh rahayu anaking, Bwah iman ka aing, ngadudulur ka sabda rahayu.
Hengan ta aing ngaran kanurah heula, nama sira saha, Prebu Jatiniskala, Sang Lenggang Buwana, aci aci ning dewata. Sakitu, nama sira (a)naku.”
Batara Niskala berkata: “Aduh selamatlah, anakku. Hasil berbuat kasih sayang kepadaku, menasihati dengan kata-kata yang baik. Namun sesungguhnya akulah yang lebih dulu unggul, begitu pun nama beliau, Prebu Jatiniskala, Sang Lenggang Buana, intisari hakikat dewata. Begitulah sifat beliau, anakku.”

Keh geura s(y)ia leumpang, jajahan na Jatinistmen. Sugan kita kapanggung, mangke rekwaha(n) na wasta, hanteu na pipulihheun. Maring mulih manih ka sakala, tunda mangke na raga alit, dina tan hana masya. Anggeus ma manggih tan arupa mene, husir deui na raga alit ma, kita ngaraga deui, a(ng)geus ma kita turun, kana buwana endah, Sakitu anaku.”
Nah segeralah kau berjalan, telusurilah dalam Jatinistemen (hakikat keteguhan). Mudah-mudahan kau terangkat, kelak menjadi harum namamu, takkan pemah habis untuk diberitakan. Kesenangan kembali lagi ke dunia, simpanlah kelak ke dalam tubuh halus, dalam alam kehampaan. Kalaulah nanti menemukan yang tanpa wujud, hampirilah kembali dalam jasad halus, kau menjelma kembali. sehabis itu kau turun, ke alam kesorgaan Sekianlah anakku.”

Yata Sang Hyang Acikumara, ngarasa maneh a(ng)geus dipa(ng)mukakeun. sabda mirus midway tan karara, tuluy sumiri sakeng kuna, breh welan tan durelan, tarap majamen ri telas, sira hanan ta lua, samwanwa sira hanan ta lua.
Itulah Sang Hyang Acikumara, merasa dirinya telah diberi jalan, Perkataan menyenangkan bercampur tanpa tersusun, kemudian terkenang ke masa lalu, tampak jelas membentang tanpa cahaya, berjejer menukik hingga ke bawah, keadaannya sangat luas, setiap yang dia tempati sangat luas.

Paher ta sira sakeng paterus alit, t(e)ka ri bumi tan hana.
Bersemayamlah dia hingga menjadi sirna, tiba di dunia hampa.

Ah ini Si Ijunajati Nistmen. Ah lain temah(h)an rahyang jati tan hana. Ja wanang rang Darmajati, kena karah muku leuwih, jati tan hana ta.
Nah inilah Si Ijunajati Nistemen. Ah bukan penjelmaan Rahyang Jati Tanhana, sebab ada dalam rancangan Darmajati (hakikat keadilan), karena sifat itulah menjadi unggul, itulah kegaiban sejati.

Aing Darmajati, inya eta i(ng)nya aing, i(ng)nya ai(ng) inya eta, pet t(e)rus linglang, peuting bumi ning hireng, sanjay bumi herang.
Akulah Darmajati, aku itu adalah dia sebagai aku, aku sendiri adalah dia, memberi terus cemerlang, di malam gelap gulita, sekedip cahaya bumi terang benderang.

Ah ini Si Ijunajati Nistmen, swak caang hanteu nu meungpeukan inya. Ah lain na cangkang, na (bwa) bwana kwaswang, muku leuwih ja kwaswang.
Nah inilah Si Ijunajati Nistemen, batas terang tanpa ada yang menutupi. Ah bukan semata-mata hanya di kulit, di jagat kosong, bahkan lebih kosong lagi.

Aing itu ta mana haci gupu, man(a) gagah twatwaman, gumantung tanpa walayut, lurnya nguruwung, temah(h)an batara, Batara Bayu Bwana.
Apalagi aku adalah penjaga tetap, lagi pula tangguh berkekuatan besar, bergelantung tetapi tak berjuntai, keadaannya seperti pelangi, sebagai jelmaan batara, yakni Batara Bayu Buana.

Itu ta mana barekat mahamit, temah(h)an bakukna na pwasa. Lamun baluk manarawang, ah silang sakitu. Muku eta leuwih, ja baluk baluk aing, pwasa pwasa aing.
Terlebih lagi itu adalah memperkuat ketertiban, perwujudan kemarahannya dalam berpuasa.
Seandainya marah melihat dengan bebas, ah
(tentu saja) ... sedemikian. Kalaulah itu tangguh, sebab marah marahku sendiri, puasa puasaku sendiri.

Yata sira tumwantwan maring adwah, aparek tumata ring kalantara. T(e)rus li(ng)lang t(e)rus manarawang ri niskala, antyana ta aduna patala.
Dialah sebenamya yang mengawasi dari kejauhan, berdekatan mengatur di kemudian waktu.
Terus cemerlang tembus melihat jelas di akhirat, keluarbiasaannya itu menembus neraka
.

Ujar Sang Hyang Aci Wisesa: “Ah na naha eusi raga eta?” Tan pareka tan parupa, ning kalangkang, Rungmangngyem rumanyeum. Hana tan hana maswaksa, ku swak beuteung swak leungeun swak hulu. Sawareh sabumi, sabumi bwana tiga te kitu.
Sang Hyang Aci Wisesa berkata: “Ah apa isi raga itu? Tanpa bayangan tanpa wujud, dalam bayang-bayang, samar-samar remang-remang. Ada maupun tidak, masuk dengan sendirinya, dengan perut, tangan, (dan) kepalanya, sebagian berada di tempat yang sama, di ketiga tempat di jagat itu.

Eta ma teka kwaswang sabwana ta. Pitu lwarnyia sumingir singir, Sumunyia taya tata.
Bahkan tiba-tiba di penjuru jagat itu kosong. Tujuh jalan pembebasannya membaca syair-syair pujian, doanya tak ada aturan.

Ujar Sang Hyang Aci Wisea: “Ah linglang aing datang, ka Jatinistmen mwang, aing nanggalkeun raga heula.”
Sang Hyang Aci Wisesa berkata: “Nah jadi cemerlang aku datang, ke Jatinistemen dan, aku akan meninggalkan raga dahulu.”

Ya mana ditinggalkeun raga, di buwana langgeng. Nya mana pet mecat, Sang Hyang Aci Nistmen tina raga alit. Na raga ditunggwan ku bayu dewata, had(p) dewata sabda dewata.
Karena itulah raga ditinggalkannya, di alam keabadian. Makanya Sang Hyang Aci Nistemen, berusaha terlepas dari tubuh halus. Lalu raga ditunggui oleh kekuatan dewata, nurani dewata dan ucapan dewata.

Sakitu manawi pajarkeun, anggeus cu(n)duk puhun, datang ka tangkal, Katutu(r) ning bisa (katutuning bisa), Ka tutur ning ireug.
Barangkali begitulah apa yang dikatakan, sesampainya kembali ke asal, setibanya kembali ke permulaan, menurut riwayat sebisanya, menurut cerita yang bodoh.

Inya sida Jatinistmen, ya sida tabn hana paran, sida mwaksah tan hana tuduh(h)an.
Itulah kesempurnaan Jatinistemen, yang sempurna tanpa ada tujuan, kesempurnaan moksa tanpa ada perintah.

Sira ta manggih tan parupa, tan pareka tan pakahanan, Sang Hyang tan abayu, tan asabda tan ahdap, tan atutur tan aswarga, tan amwaksah tan alepas, tan hyang tan dewata, tan warna tan darma.
Dialah yang menjumpai tanpa wujud, tanpa bayangan dan tanpa kediaman, Yang Maha Agung tanpa perlu kekuatan, tanpa perlu ucapan, tanpa perlu itikad, tanpa perlu cerita, tanpa perlu sorga, tanpa perlu kebebasan, tanpa perlu lepas, tanpa perlu hyang, tanpa perlu dewata, tanpa perlu macam jenis, tanpa perlu aturan.

Apan sekar nala sadakala, tan katemu inajyan, tan(a) katemu inangen-angen.
Berhubung dengan bunga kasih selamanya, tidak ditemukan meski dipelajari, tidak terungkap meski diangan-angankan.

Ya ta Jatinsitmen, tan kaucap tan karasa, tan kaprisa tan kawatwan, tan kapretan, nis; lamun lasmana.
Jadi demikianlah arti Jatinistemen: tak terkatakan, tak terasakan, tak terdengar, tak terlihat, tak terhalangi Mahagaib, (jika memancarkan sinar).

Hana bayu tan pahayu (tanpa bayu), hana sabda tan pasabda, hana had(p) tan pahda(p), hana hurip tan (ha hu) kasengguh hurip, tan swa(r)tan i ruhur.
Ada kekuatan tanpa tenaga, ada ucapan tanpa kata, ada perasaan tanpa dirasakan, ada hidup tanpa disebut sejahtera, tidak rendah tidak pula tinggi.

Hana bayu aing sakini, hana sabda sabda aing sakini, hana hdap hdap aing sakini.
Ada kekuatan tetap kekuatanku begini, ada ucapan tetap ucapanku begini, ada perasaan tetap perasaanku begini.

Kumaha de(k) katuduh, ja hanteu tuduheunana. Kumaha de(k) kahdap, ja hanteu hdappeunana.
Kumaha de(k) katwa(ng)twan, ja hanteu twa(ng)twaneunana.
Bagaimana mungkin akan diperintah, karena memang bukan untuk diperintahnya. Bagaimana mungkin akan terasakan, karena memang bukan untuk dirasakannya. Bagaimana mungkin bisa terlihat, karena memang bukan untuk ditontonnya.

Biheung hanteu, ja hanteun seungguh(h)eunana, tan tunggal tan premana tan wisesa, ja pun twag ning pareng kwat, hingan ning kasan.
Bisa jadi mustahil, sebab memang mustahil untuk bisa dituduhnya, tidak tunggal, tidak waspada, (dan) tidak berkuasa, karena kedatangannya menuju ketangguhan, sampai ke batas kekuatan.

Yata heing jagat, yata sakini jatinistemen, hamwa kapalang.
Itulah keheningan jagat, yakni beginilah kebenaran sejati, tak mungkin terhalang.

Disengguh jati tan juti, disengguh luput tan (tan) luput, disengguh biheung tan biheung.
Disebut sejati tidak samar, disebut bebas tidak bebas, disebut mungkin tidak mungkin.

Yata bisa nyamuni sang hyang kapas, na katuduh na Jatinistmen, na agama na tan katuduh, nu ngadeuleu di jeba (we wu bi bu) Jatinistmen.
yakni bisa bersembunyi sebagai kapas, yang diperintah pada kebenaran sejati, dalam hukum yang tidak diperintah, yang melihat di luar kebenaran sejati.

Nu kumaha nu maka maka ngahdap. Dituduh ma tan katuduh. Inya nu nuduh, inya nu katuduh. Inya nu nyieun inya kajyieun. Makana tan katuduh.
Yang bagaimanakah yang dimaksud merasakan? Diperintah tapi tak bisa diperintah. Dia yang memerintah, dia pula yang diperintah, Dia yang membuat, dia pula yang dibuat ... , Itulah sebabnya tak bisa diperintah.

Beuteung: patingtim patingti(m) maneh, mana katuduh nuduh maneh, mana kahda(p) ngahda(p) maneh, mana wayana carita nyaritakeun maneh, nana na nis nganiskeun maneh, mana (ha)na ngahanakeun maneh. Na biheu(ng) luput ning biheungna, lupu-luput ning luputna, jatinistmen lupu jatinistmen.” Sakitu tegesna jatinistmen, pun.
Seterusnya: “perjanjian perjanjiannya sendiri, karena itu diperintah memerintah sendiri,
karena itu terasakan merasakan sendiri, karena itu adanya cerita menceritakan sendiri, karena itu dalam hal lenyap melenyapkan sendiri, karena itu hadir menghadirkan sendiri. Termasuk kemungkinan lepas adalah kemungkinannya, terhindar lepas dari lepasnya, kebenaran sejati lepas dalam kebenaran sejati
.” Begitulah penjelasan tentang kebenaran sejati.

Dah sarira ganal sakitu, ya iki ya iku, inya iki inya iku.
Nah begitulah yang dimaksud dengan tubuh kasar, ia di sini juga di sana, yakni yang di sini, pun adalah yang di sana.

Tucap na sang hyang raga alit, ya na bayu sabda hda(p).
Tersebutlah tentang tubuh halus, yang berada dalam tenaga ucap dan rasa.

Ujar sira ng tang: “Ah wi(ng)sesa teuing aing, hamwa waya nu wisesa manan aing, hamwa waya nu leuwih manan aing, hamwa waya nu dewata manan aing, teka hanteu nu ngawisesa aing, ka pangikuna aci jatinistmen.”
Berkatalah dia itu demikian: “Ah begitu berkuasanya aku, tak mungkin'ada yang berkuasa melebihi aku, tak mungkin ada yang unggul melebihi aku, tak mungkin ada yang suci lebih dariku, sehingga mustahil ada yang menguasai aku, sebagai pengikut hakikat kebenaran sejati.”

Ujar sira ta: “Ah bayu sabda had(p), eta teka nyenggug maneh, pangrasana ma hanteu acan, ditinggalkeun ku ngaing.”
Berujarlah dia demikian: “Nah Bayu Sabda Hedap, itu sebabnya hingga menyebut diri sendiri, menurut perasaannya itu belum, ditinggalkan oleh aku.”

Mwajar deui(ng) na bayu sabda had(p), hengan sakiweu tapasna na ra(m)pes. Aing (aaing) jati na aing, aing wisesa na aing, acina dewata kabeh. Aing aci Jatiniskala, aing aci Pata(ny)jala, aing aci Prabu Cakrawati, aing asana ma.”
Berkata lagi tentang tenaga ucap dan rasa. Hanya seperti itulah yang namanya bertata-tertib.
Aku adalah bersifat diriku sendiri, aku adalah kekuasaanku sendiri, hakikat dari seluruh dewata. Aku adalah hakikat Jatiniskala
(alam gaib sejati), aku adalah hakikat Patanjala, serta hakikat Prabu Cakrawati, begitulah menurut perasaanku.”

Ujar Aci Jatinistmen: “Bayu sabda had(p), mulah syia majar maneh, leuwih sadar maneh ja tina wisesana. Mulah majar maneh, aci na aci Prebu Cakrawati, mulah inya ma inya, kehna manggwalna ja waya rupa na raga.”
Hakikat Jatinistmen berkata: “Bayu Sabda Hedap, janganlah kalian menyombongkan diri, hendaklah lebih rendah hati dalam hal kekuatan itu. Janganlah sombong mentang-mentang, inti pada hakikat Prebu Cakrawari, jika dilarang begitu ya begitulah, semuanya memikulnya sebab, ada bentuk pada badan.”

“Papa sya,” ujar bayu sabda had(p). “Ah eta si rampes, eta Si Ijuna(ng) Jatinistmen. Hanteu kajeueung rwana, hengan kadenge swarana.”
Nista engkau,” ujar Bayu Sabda Hedap. “Nah itulah kesempurnaan, yaitu Si ljuna Jatinistmen. Tidak terlihat wujudnya, Cuma terdengar suaranya.”

Ujarna Aci Jatinistmen: “Ah bayu sabda had(p), rupa reka ku waya, ja aing nya na aci Jatinistmen, ja aing luput ning luput, ja aing hanteu ning hanteu, ja aing biheung ning biheung, ja aing leungngit ning leungngit, ja aing mwaksah ning miwaksah, ja aing jati ning jati, ja aing tmen ning tmen, ja aing sekar putih ning sejar putih, ja hanteu syar(r)eunana, ja hanteu nu disyar hanteu teu nyyar.
Hakikat Jatinistmen berkata: “Nah Bayu Sabda Hedap, bagaimana mungkin muncul bentuk nyata, karena aku sebenarnya dalam hakikat Jatinistmen, sebab aku adalah bebasnya dari kebebasan, sebab aku adalah mustahilnya dari kemustahilan, sebab aku adalah mungkinnya dari kemungkinan, sebab aku adalah sirnanya dari kesirnaan, sebab aku adalah lepasnya dari kelepasan, sebab aku adalah aslinya dari keaslian, sebab aku adalah jujurnya dari kejujuran, sebab aku adalah bunga putihnya dari bunga putih, karena bukan yang hendak dicarinya, karena bukan yang dicari bukan pula yang mencari.”

Inya nu nyeueung inya nu kajeueung, inya hana inya tan hana, buni tan buni, ebreh tan ebreh.
Dia yang melihat dan dia pula yang dilihat, dia yang ada dan dia pula yang tiada, tersembunyi tapi tak tersembunyi, nyata namun tak nyata.

Inya aing nu ngadeuleu, di jeba ning dewata, di jeba ning hurip, di jeba ning sang manwan, di jeba ning jati, di jeba ning biheung, di jeba ning bayu, di jeba ning sabda, di jeba ning hda(p), dideuleu tan kadeuleu.
Sesungguhnya akulah yang melihat, di luar dari dewata, di luar dari kehidupan, di luar dari Yang Maha Melihat, di luar dari kodrat, di luar dari kemungkinan, di luar dari kekuatan, di luar dari ucapan, di luar dari perasaan, dilihat tapi tak terlihat.

Aing nu ngadeuleu, (di jeba) bayu tan meulu bayu, ngadeuleu sabda tan milu sabda, ngadeuleu had(p) tan milu hda(p).
Akulah yang memperhatikan, kekuatan tak terbawa kekuatan, memperhatikan ucapan tapi tak terbawa ucapan, memperhatikan perasaan tapi tak terbawa perasaan.

Aing sang Manwan, dipitegelan bayu sabda hdap. Sabda nu ngawkaskeun sarwwa ni(ng) ajnyana, sarwwa ning gama (sa).”
Akulah Sang Manwan (Yang Maha Melihat), yang berkuasa atas Bayu Sabda dan Hedap. Sabda yang menyampaikan berbagai pengetahuan, berbagai jalan yang dituju.”

Sakitu bayu sabda hda(p).
Begitulah Bayu Sabda dan Hedap.

Haywa sira tan w(e)ruh ri jatinika. “Mulah sya majar maneh leuwih, ja sya bayu aing, had(p) had(p) aing, hurip hurip (p) aing, aci aci aing, dewata dewata aing, patanyjala patanyjala aing, cakrawati cakrawati aing. Inya aing inya syia, inya syia inya aing.”
Jangan sampai dia tak tahu pada kodratnya “janganlah kau mentang-mentang kuasa,
sebab kekuatanmu sebenamya adalah kekuatanku, perasaan perasaanku sendiri, kesejahteraan kesejahteraanku sendiri, hakikat hakikatku sendiri, dewata dewataku sendiri, Patanyjala Patanyjalaku sendiri, Cakrawati Cakrawatiku sendiri. Aku sendiri adalah kau, kau adalah aku sendiri
.”

Sakitu bayu sabda hdap. Ya tana aci Jatinistmen, teu kadenge jati remwana, ri riga jati niskala.
Demikianlah tentang Bayu Sabda Hedap, kenyataannya pada hakikat Jarinistmen, tak terdengar sifat kegelapannya, pada getaran tabiat alam akhirat.

Apet ma ngawindu larang, si nuta danisdya, wi(ha)cwarnilas teulu suningras. Mana adras linglang jiwana, jauhna wineh ku riga danuh ring kibas, marem manuharemgakeun, t(eu)lu gana wiksuh manurihan, ta wanaditya pada ma.
Kalaupun mengalami masuk gerbang terlarang pengikut ...….Apalagi jiwanya jauh cemerlang,
jaraknya disebabkan oleh getaran busur yang melesat, menutup semakin lama semakin gelap,
tiga awan terlihat membelah teriris, itulah permukaan matahari yang menyinarinya
.

Yateka waya di sa(k)si, raga alit ta yata na Jatinistmen, teka pet rasa pet cinta, pet had(p) pet sabda di jeba sabda, pet bayu di jeba (ba)yu sabda hda(p).
Itulah bukti adanya kesaksian, badan halus itu nyaranya dalam Jatinistmen, lalu mencari rasa dan mencari kasih saying mencari tekad dan mencari kata di luar ucapan, mencari tenaga di luar kekuatan ucapan dan niat.

Ujar sira: “Ah bayu sabda had(p), inya keh aing nu mangka kumapa eta. Leu(m)pang (ng)aing tan kanyahwaan, datang aing tan kahyahwaan, tekang waya di sa(k)si, apan aing i(ta)nanya aci Jatinistmen, aci Prabu Cakrawati.
Dia berkata: “Nah Bayu Sabda Hedap, ternyata bahwa akulah yang harus menaungi itu.
Kepergianku tak diketahui, kedatanganku pun tak diketahui, di situlah terbukti adanya kesaksian, sebab akulah sesungguhnya hakikat Jatinistmen, hakikat Prabu Cakrawati
.”

Inya ngara(n)na lamun ta: bayu disabdaan deui, had(p) dihdapan deui, hurip dihuripan deui, herang diherangan deui, jati dijatyan deui, niskala diniskalaan deui, alit dialitan deui, Lenyep dilenyepkeun deui, tali(ng)nga ditali(ng)ngakeun deui, leu(m)pang di leumpangkeun deui,
geu(ing) di geui(ng)keun deui.
Benar artinya jika: kekuatan diperkuat lagi, ucapan diucapkan lagi, perasaan dirasakan lagi, hidup dihidupkan lagi, jernih dijernihkan lagi, sejati disejatikan lagi, kegaiban digaibkan lagi, halus dihaluskan lagi, lenyap dilenyapkan lagi, pengawasan diawasi lagi, berjalan diberjalankan lagi, sadar disadarkan lagi.

dungkuk lyeukna, lekah mangan nginum, aguna magaway. Aing mana yukti, mana wastu bayu sabda hdap(a).
Lirikannya membungkuk, enggan makan dan minum, maha pandai bekerja. Itulah sebabnya aku bijak, makanya memberkahi tenaga ucapan dan itikad.

Syanu purah ngawkaskeun, Sa(ng) Manwan ma nu dipitegelan. Sang Manwan tulis manwan, tinulis Sang Manwan kahanan papa, nyarita dicaritakeun.
Syanu yang bertugas menyelesaikan, Sang Manon itulah yang sangar perkasa, Sang Manon gambaran yang sangat mengetahui, digambarkan Sang Manon tempat dosa, pada penglihatan tapi tak terlihat, bercerita diceritakan.

Aing nu ma(ng)hanakeun. Aing hurip wisesa Sang Manwan. Ya sina(ng)gguh ngajati remsa(n) niskala. Uh rem uh basa luput sarba nma, Uh katwa(ng)twanna ma tu(ng)gal niraga.”
Akulah yang menghadirkan. Aku hidup atas kekuasaan Sang Manon. Dia disebut melahirkan titisan alam gaib. Ternyata tenggelam saat bebas karena serba dalam, temyata kelihatannya itu bersatu tanpa raga.

Sakitu geugeus na Jatiremsan(a), di raga Jatiniskala. Byakta Iwirnya raga dewata niskala, katwangtwan kun a waktek dewata kabeh.
Begitulah kaitan tentang Jatinistmen (kebenaran sejati), alam wujud Jatiniskala (keabadian sejati). Buktinya adalah wujud makhluk alam gaib, yang disaksikan oleh semua golongan dewata.

Aing ma tan kanyahwaan. Lamun ngajati remsan di manusa,
Sedangkan aku itu tak diketahui, apabila melahirkan titisan pada manusia.

byakta lwirnya, kadi manusa katwa(ng)twan, ku wwang buta manusa.
Kenyataannya adalah, seperti manusia terlihat, oleh orang-orang berwujud manusia.

Aing ma tatan kanyahwaan. Apan bisa nyamuni, Sang Hyang Rampes, Aci Jatinistmen, Aci Prabu Cakrawati, tan kna tinuduh(h)an, deneng mula murtinya, Nguni tan kawru(h)han, Deneng buta manusa.
Sedangkan aku sama sekali tidak diketahui, Karena dapat bersembunyi, sebagai Sang Hyang Rampes (Yang Maha Sempurna), sebagai Aci Jatinistmen, sebagai Aci Prabu Cakrawati, tidak mengenal diperintah, oleh asal-mula badaniahnya. Sejak awal tidak diketahui, oleh wujud manusia.

Nu katuduh raga nu ganal rupa manusa, nu keuna dingaranan di manusa.
Yang diperintah adalah badan kasar berupa manusia, yang dapat dinamai pada manusia.

Yata katuduh Prabu Cakrawati, k(eu)na tinuduh(h)an deneng, ragu na raga di manusa, euweu(h) keneh sawake nu majar inya.
Itulah yang diperintah Prabu Cakrawati, bisa diperintah oleh kekuatan nafsu pada manusia, masih tak ada pengguna yang menyatakan demikian.

U di wiku manarawang, U di ratu manarawang, mana majar inya. U di janma manarawang, mana majar inya.
Juga pada wiku terlihat jelas, dan pada ratu pun tembus kelihatan, makanya mengatakan begitu.

Wwang buta manusa ma(na) tan wruh. Marukan lain hurip bumi, hurip buwana. Ditamakeun kaulinan(n)ana, ditamakeun bebegiganan, manten ngabage ngabanycana. Nu mangka inya tan kawruhan.
Seseorang nampaknya saja manusia tapi tidak tahu. Dikiranya bukan kehidupan manusia,
kehidupan jagat raya. Diibaratkan permainan, diibaratkan menakut-nakuti, semakin berlainan dan menipu Oleh sebab itulah tak diketahui
.

Ya sa(ng)kan aja nemu rampes, keuna ku na papasangan, ngabamswa maring wwat gwanggang, kapa(ng)gih wwat ugal-eugil, tata duuman watek, wwang pungung sakitu.
Itu agar jangan mendapat kesempurnaan, terkena akibat perjodohan, hingga ke jembatan gantung, kedapatan jembatan bergoyang-goyang, berderet berbagi kelompok, orang-orang bodoh sebanyak itu.

“Ya sakini aing inya, nu tan karasa bayu sabda hda(p). Aja kalingane waya, nu rampes mannan aing.”
Seperti inilah aku sebenamya, yang tak terasakan Bayu Sabda Hedap. Janganlah dikatakan ada, yang lebih sempurna daripada aku.”

Ujarna ta: “Ah karah had(p) pet, hana sakini rampes, had(p) pet(a) karah, hengan aing na wisesana.”
Katanya demikian: "Nah tentu saja berniat mencari, terbukti begini sempurnanya, bertekad mendapatkan hal itu, tetapi aku ialah inti dalam kegaibannya.”

“Waya deui ngara(n)na, mana aci kun u aci, nya mana aing wisesana, ku nu wise(si/su)sa ngaran(n)a.”
Ada lagi pengertiannya, apalagi inti oleh pemilik inti, itulah sebabnya akulah kekuasaannya,
maksudnya oleh pemilik kekuasaan
.”

Ujar Aci Jatinistmen: “Bayu sabda had(p), waya aing nu wisesa, na tata anggeus matingtim, di jeba patingtiman, di jeba ning dewata, di jeba bayu sabda hda(p).”
Aci Jatinistmen berkata: “Bayu Sabda Hedap, ternyata akulah yang berkuasa, dalam hal mengatur telah bersepakat, di luar perjanjian, di luar kedewataan, di luar Bayu Sabda Hedap.”

Matangyang Sang Manwan, Sang Maha Sarira. Ya dina alit ning bayu sabda hda(p). Yata mana pet m(e)tu sakeng tan hana.
Oleh karena itu Sang Manon, (adalah) Sang Mahasarira (berwujud sangat besar). Dia dalam halusnya Bayu Sabda Hedap, itulah sebabnya menjelma keluar dari ketiadaan.

Ya mana rasa ci(n)ta, hdap bayu sabda, bray kalwar wkas tuna, sabda niskala.
Dari situ pula perasaan jiwa, keinginan kekuatan dan ucapan, nyembur keluar meninggalkan kekosongan, suara alam gaib.

Sakecap nyata pet rahasyea, siwah tatwa maya, tan(a) tunggal bayu sabda hda(p), tunggal ni(ng) deuleu, tunggal ning denge.
Sepatah kata terbukti terbukalah rahasia, perwujudan Siwa membayang, tidak menyatu dengan Bayu Sabda Hedap, bersatu dalam pandangan, bersatu dengan pendengaran.

Uh anggeus nywawana sabda, nywawana had(p), nywawana bayu, nywawana kade(ng)nge, nyawawana kajeueung, na Aci Jatinistmen.
Kini tuntas sudah mengunjungi Sabda, mengunjungi Hedap, mengunjungi Bayu, mengunjungi yang terdengar, mengunjungi yang terlihat dalam inti Jatinistmen.

Yata ngarana bayu sabda had(p), tunggal di hurip jati ning wisesa, watek nistemen.
Begitulah artinya Bayu Sabda Hedap, menyatu dalam kehidupan sejati yang agung, sifat-sifat keraguan.

Yata sakitu na tegeng Jatiremsan, uh ya putu remsa(n) niskala, uh nya mana pawekas na sabda tunggal, ah na sabda nya ngaran(n)a.
Itulah gambaran keyakinan tentang Jatiremsan, dan ternyata cucu titisan alam gaib, apalagi sebagai pernyataan dari kesepakatan bulat, memang dalam perkataan itulah maksudnya.

Saikang sangamwa sanidwa, maletwa sastra maswang na ika, na sabda kapigang sang uninga hengan.
Semua itu segala penciuman dan omelan, dengan sendirinya merupakan selingan pelajaran, makanya ucapan tertahan hanya oleh pengetahuan.

Sumber:
Jatiraga Suntingan Naskah Lontar (Kropak 422), dalam Ekadjati, Edi S. dan Hawe Setiawan (ed.). 2006. Bandung: Pustaka Kiblat Utama.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar